เรื่องนี้มี้อยากเล่า

18739930_1389898307770586_6105304061771838908_n

ปฐมบท 10 ก.ค. 2560

การก่อตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ถาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์

  1. จุดเน้นหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

สติปัญญาหรือความเก่งของมนุษย์มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งเรียกปัญญาแบบนี้ว่า “พหุปัญญา” ซึ่งมีอยู่หลายด้าน เช่น ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี  ด้านรู้ผู้อื่น ด้านรู้ตนเอง และด้านรอบรู้ธรรมชาติ
การพัฒนาศักยภาพสมองของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้ การทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมายอย่างมีเหตุผล และต้องจัดให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นหลังจากที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เปิดห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มานานกว่า 10 ปี แล้ว ในปีการศึกษา 2556ดร.ปรีดา  ลำมะนา จึงมีนโยบายที่จะเปิดห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัด และมีความต้องการที่จะเรียนด้านภาษา  และสังคมศึกษา  ให้มีความเป็นเลิศ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียน การศึกษาต่อ ตลอดจนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น
ปีการศึกษา 2560 จึงเป็นปีที่ 5 ของโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ โดยมีคุณครูรัชนี  สุวรรณนันท์ เป็นหัวหน้าโครงการ

972729_10151660419495242_245418149_n

โฆษณา